Mikä Matikkanälkäpeli?

Tässä blogissa jaetaan vapaasti hyödynnettävää materiaalia matematiikan opetukseen. Jokainen postaus tarjoilee yhden tehtävän, johon kuluu aikaa noin kaksoistunnin verran. Tehtävät sisältävät avointa ongelmanratkaisua, ja niiden kautta tuetaan tutkimusten suosittelemaa

  • keskustelua ja matemaattista puhetta
  • mielekkyyttä
  • yhteistyötä
  • toiminnallisuutta
  • osallisuutta
  • matemaattisen itsetunnon vahvistumista
  • useiden ratkaisumenetelmien tunnistamista ja niiden oikeellisuuden arviointia
  • jos, niin -pohdintoja
  • uskallusta ja halua osallistua

Tehtävät on linkitetty OPSin tavoitteisiin, ja ne ovat moniulotteisesti ilmiöpohjaisia. Niiden avulla voidaan irroittautua ajoittain oppikirjapainotteisesta yksilötyöskentelystä ja näin kehittää OPSin laaja-alaisia, taitoihin liittyviä ja affektiivisia tavoitteita. Jokainen tehtävä sopii lähes kaikille luokka-asteille alakoulusta toiselle asteelle saakka (aivan nuorimmat, vielä lukemisen ja laskemisen perustaitoja opettelevat ryhmät pois lukien), sillä niiden sisältöjä voidaan käsitellä syvällisemmin ja teknisemmin osaamisesta riippuen. Tehtäviä voi hyödyntää myös opettajankoulutuksessa.

Ohjeet tehtävien toteuttamiseen löytyvät kustakin postauksesta, samoin linkitykset varsinaisiin tehtäviin ja niiden jatko-osiin. Opettajan kannattaa vilkaista läpi tehtävän koko kokonaisuus ennen sen kanssa työskentelyä. Ohjeistukset on tehty mahdollisimman ytimekkäiksi. Oppilaille kohdennetut kysymykset on suunniteltu erityisen tiiviiksi ja avoimiksi, jotta oivaltamisen ilo jäisi oppilaille itselleen.

Blogitehtävien idea sai alkunsa 80-luvulla julkaistusta kirjasarjasta, jossa lukijalle annetaan lähtötilanne, ja hän saa omien valintojensa pohjalta edetä kirjassa haluamallaan tavalla (tyyliin: ”Haluatko jatkaa etsintöjä? Mene sivulle X” / ”Haluatko lähteä etsimään paluureittiä? Mene sivulle Y”). Samaa pelillisyyttä lähdettiin rakentamaan matematiikkaan. Tehtävät on tehty matematiikan didaktiikan soveltavien kurssien yhteydessä Jyväskylän yliopistolla. Niiden suunnittelun yhteydessä on harjoiteltu tehtävien sisältämää matematiikkaa, pohdittu niiden sisältöjen pedagogista ja didaktista ohjaamista, suunniteltu arviointia/palautteenantoa, tunnistettu oppimistavoitteita ja lopuksi tehty harjoitustyönä viimeistelty ohjeistus teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen. Tehtävien kokonaissuunnittelusta vastaa yliopistonopettaja, KT Laura Tuohilampi. Kunkin tehtäväosion suunnitelleiden luokanopettajaopiskelijoiden nimet löytyvät osioiden loppudioista.

Idean taustalla oleva motiivi linkittyy tulossa olevaan Matikkanälkä-kirjaan ja siihen liittyvään koulutukseen. Pohjalla on huoli siitä, että vaikka suomalaisoppilaat kertovat tutkimuksissa kokevansa matematiikan tärkeäksi, ja vaikka matematiikkaa myös yhä osataan Suomessa hyvin, eivät oppilaat kuitenkaan riittävän usein koe matematiikkaa tärkeäksi itselle. Suomalaisoppilaat eivät vaillinaisen sitoutuneisuuden ja vähäisen mielekkyyden kokemuksen vuoksi hyödynnä matemaattista osaamistaan toivotussa määrin matemaattisille opiskelualoille hakeutumiseen. Teknologia-aloilla on seurattu tilannetta huolestuneena, pohtien, riittääkö luonnontieteiden osaajia tulevaisuudessakin. LUMA-aineiden on todettu kärsivän opiskelijapulasta, ja matemaattisten aineiden opettajaopiskelijaksi pääsee oikeastaan kuka tahansa, joka alalle sattuu intoutumaan. Matematiikkaan erityisen heikosti sitoutuneet puolestaan saavat yhden syyn lisää syrjäytymiskierteen syntymiseen, sillä matematiikan osaamattomuus rajoittaa suuressa määrin yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Matikkanälkä-kytköksestä huolimatta blogin tehtävät toimivat itsenäisesti, eikä niiden hyödyntäminen vaadi kirjaan tai koulutukseen tutustumista. Tavoitteena on tuottaa tutkimusperusteista ja  mielekästä matematiikkamateriaalia kouluihin vapaasti hyödynnettäväksi.

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysideoita! Jos joku innostuu toteuttamaan vastaavia kokonaisuuksia ja haluaa jakaa niitä tämän blogin kautta, onnistuu se ottamalla yhteyttä laura.tuohilampi@jyu.fi. Erityisen hienoa olisi saada linkitettyä ideaa myös muihin oppiaineisiin ja kutoa laaja tehtäväverkko eri oppiaineiden tavoitteita yhdistäen.

Lopuksi: kiitos opiskelijoilleni! On ollut todella hauskaa työskennellä näiden parissa, ja on ollut aivan mahtavaa nähdä, miten monipuolisia ideoita kanssanne on matematiikkaan oppimiseen löytynyt!

Mainokset